PDA

Xem bản đầy đủ : Xây dựng đơn giánguoitretuoi
19-01-2009, 10:16 AM
Trong xây dựng nhân công là một trong ba thành phần cơ bản cấu thành nên chi phí xây dựng, chiếm tỷ trọng tương đối lớn. Ở Việt Nam quá trình sản xuất trong xây dựng còn rất nhiều công tác thủ công chịu ảnh hưởng lớn của tỷ trọng chi phí nhân công. Mặt khác đặc điểm địa lý, trình độ sản xuất từng vùng của Việt Nam cũng tạo nên sự khác biệt trong chi phí nhân công xây dựng:

CẤU THÀNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG
1. Tổng quan về chi phí nhân công

Theo thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 có huớng dẫn:
Chi phí nhân công được xác định theo công thức:
NC = B x gNC x (1+f)
Trong đó:
+ B: Lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho một đơn vị khối lượng công tác xây dựng quy định trong đinh mức xây dựng công trình.
+ gNC : Mức đơn giá tiền lương ngày công trực tiếp xây dựng bình quân tương ứng với cấp bậc quy định trong định mức xây dựng công trình.
+ f: Tổng các khoản phụ cấp, lương phụ có tính chất ổn định được tính vào đơn giá bằng công thức: f = f¬1+ f2 + f3
Với f1: Tổng các khoản lương có tính chất ổn định.
Với f2: Một số khoản lương phụ tính bằng 12% lương cơ bản và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản.
Với f3: Hệ số điều chỉnh cho phù hợp với thị trường nhân công khu vực và đặc thù của công trình.
2. Các hệ số trong công thức tính nhân công theo thông tư 05/2007/TT-BXD
Từ công thức tính toán nhân công trong thông tư 05/2007/TT-BXD có thể hiểu:
gNC: Lượng hao phí lao động chịu ảnh hưởng của các nhân tố:
- Đặc điểm công tác ( theo bảng lương A1-8 nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang). Bảng lương này chia nhân công lao động trong xây dựng cơ bản thành 3 nhóm:
+ Nhóm I: nhân công lao động yêu cầu kỹ thuật giản đơn, có hoặc không qua đào tạo. Tác nghiệp trong môi trường lao động ít ô nhiễm.
+ Nhóm II: các nhân công lao động yêu cầu kỹ thuật, có tính chất lao động đặc thù yêu cầu di chuyển nhiều (ngoài phạm vi 30m) – ko biết có đúng ko.
+ Nhóm III: Các công tác đặc biệt phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao có mức độ nguy hiểm khi tác nghiệp.
gNC trong Bộ đơn giá xây dựng của tỉnh và địa phương được thể hiện như sau:
+ Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng: Nhân công được lấy theo nhóm I;
+ Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt: Nhân công được lấy theo nhóm II;
+ Đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát: Nhân công được lấy theo nhóm II;
+ Bảng giá ca máy và thiết bị thi công: Nhân công được lấy theo nhóm II;
3. Một số quan điểm làm rõ các hệ sô trong công thức tính nhân công và ứng dụng thực tế:
a. Đơn giá nhân công gNC- hệ số chuyển nhóm nhân công:
Mức đơn giá tiền lương ngày công trực tiếp xây dựng bình quân tương ứng với cấp bậc quy định trong định mức xây dựng công trình.
Mức đơn giá tiền lương ngày công theo cách hiểu trong thông tư 05/2007/TT-BXD chính bằng A (được ghi ở trên). Trong đó A = Lương cơ bản x hệ số cấp bậc theo 204/2004/NĐ-CP/26 ngày công theo quy định.
VD: Theo 204/2004/NĐ-CP công tác xây dựng đường giao thông thuộc nhóm II đơn giá nhân công nhóm II là 53837,31 nhưng trong mã hiệu đơn giá AD.22111 làm đường đá 4x6 chèn đá dăm chiều dầy lớp đường đã lèn ép là 10cm có ĐG( VL: 1.282.100 NC: 337.276 M: 325.589) tính ra với ĐM nhân công là 6,67 công cho 100m2 thì ĐGNC/1 công của công tác này là 50.566,12 tương ứng nhân công nhóm I.
Tuy nhiên khi chiết tính theo giá ca máy (máy lu 10T) 325.589=NC; đầm bánh thép tự hành 10 tấn thì vừa đúng; thành phần thợ lái gồm 1x4/7 đơn giá nhân công 1 ca là 62.560 là đơn giá nhân công nhóm II.
Như vậy ta thấy đơn giá ca máy đã tính đến nhóm lương và là một phần độc lập của đơn giá. Trong đơn giá xây dựng cơ bản thì nhân công lấy theo nhóm lương I – Khi áp dụng thực tế việc quy đổi về lương nhóm II như thế nào là một vấn đề khó, đặc biệt là khi sử dụng phần mềm accit hay một số phần mềm khác.
VD: công tác rải thảm đường nhựa: AD.24111 Láng nhựa một lớp dầy 1,5cm tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2 đơn giá nhân công là 197.347 theo định mức cần 3,6 công 3,5/7. chia ra ta được NC=54.819 đồng/công tương ứng nhân công nhóm I – Trái với nghị định 204/2004/NĐ-CP. Khi tính toán các công trình giao thông có thể đưa thêm hệ số chuyển nhóm nhân công. Vậy đưa hệ số như thế nào?
Theo hướng dẫn của các tập đơn giá thì cơ cấu đơn giá nhân công ngày công bao gồm:
- Lương cấp bậc theo nhóm A đồng;
- Phụ cấp lưu động 20% lương tối thiểu;
- Phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10% lương cấp bậc;(1)
- Một số khoản lương phụ( nghỉ lễ nghỉ phép…) 12% lương cấp bậc;(2)
- Một số chi phí có thể khoán cho người lao động tính bằng 4% lương cấp bậc;(3)
 Như vậy khi chuyển nhóm nhân công phần khác biệt giữa các nhóm nhân công thể hiện ở (1);(2);(3); ví dụ với mức lương cơ bản là 540.000 thì hệ số chuyển nhóm lương là:
(540*0,2+A*1,26)/(540*0,2+B*1,26)
Bậc lương 1 2 3 4 5 6 7
Nhóm I 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,2
Nhóm II 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,4
Chênh bậc 1,077 1,071 1,069 1,062 1,060 1,051 1,048
Trung bình 1,0627

Hay (540*0,2+B*1,0627*1,26)/(540*0,2+B*1,26)= 1+ 0,0627*B*1,26/(540*0,2+B*1,26)
Thông thường khi B tăng lên thì hệ số 540*0,2 ảnh hưởng không nhiều đến giá trị mẫu số B*1,26 (khoảng <10% của 0.0627 là 0.00627) nên cõ lẽ khi tính toán chuyển nhóm nhân công người lập đơn giá lấy hệ số chuyển nhóm I-II là 1,062
Tương tự với việc chuyển nhóm nhân công từ nhóm II-nhóm III.
Áp dụng trong thực tế các công trình giao thông thì mình chưa gặp nhiều nên không dám có ý kiến ý cò gì. Nhưng nhận thấy một số các công trình giao thông không thấy tính hệ số chuyển nhóm nhân công 1,062.
b. Tổng các khoản phụ cấp, lương phụ có tính chất ổn định được tính vào đơn giá:
f = f¬1+ f2 + f3
Trong quá trình thực hiện dự án có thể gặp các hệ số được tính vào đơn giá như:
- Hệ số khu vực theo thông tư liên tịch 11/2005/TTLT về hệ số khu vực.
- Phụ cấp lưu động 20% lương tối thiểu;
- Phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10% lương cấp bậc;
- Một số khoản lương phụ( nghỉ lễ nghỉ phép…) 12% lương cấp bậc;
- Một số chi phí có thể khoán cho người lao động tính bằng 4% lương cấp bậc;
Việc đưa hệ số khu vực vào trong đơn giá gặp phải một số vấn đề sau:
Hệ số khu vực được tính với các hệ số 0,1-1 so với mức lương tối thiểu 540.000 ( tại thời điểm hiện tại). Việc áp dụng hệ số này thường có hai cách:
1- Bạn dùng heo hướng dẫn của sở xây dựng - như ở Đắc lắk Tấn Linh bảo là 1,07 thì phải ( đổ trách nhiệm cho TL)  ;
2- Có thể đưa trực tiếp vào đơn giá theo hướng dẫn ở trên. Cách này thì thủ công – làm vất vả vì mình gần như lập lại đơn giá (chưa có chương trình dự toán nào cho mình tác động và lập đơn giá ở mức cụ thể thì phải – Mình đang dùng bản ***** – !)
VD: Hệ số khu vực tỉnh Hải Dương là 0,2 so với chi phí tiền lương cơ bản.
Khi đó việc áp dụng thông tư 05/2007/TT-BXD thực hiện như sau:
C1: - Thay trực tiếp vào đơn giá nhân công trong bảng lương:
Nhân công bậc 3,5/7:
TT Nội dung Diễn giải Gốc tính Kết quả Cách tính
1 NC 3,5/7 1.515.285 =(2)+(3)+(4)+(5)
2 phụ cấp theo hướng dẫn 20%lương tối thiểu 450.000 90.000
3 10%+12%+4% lương cơ bản 1.059.750 275.535
4 lương 3,5/7 nhóm I hệ số 2,355 1.059.750 1.059.750
5 khu vực 0,2 lương tối thiểu 450.000 90.000
Chi phí nhân công - ngày công - chưa có hệ số khu vực 54.819 =(1)/26
Chi phí nhân công - ngày công - có tính hệ số khu vực 58.280 =[(1)-(5)]/26

C2: - Tính trung bình: (xác định tỷ trọng hệ số khu vực)
VD: hệ số khu vực là 0,2 với mức lương cơ bản theo nhóm đã có hệ số lương là B ta có:
NC¬¬¬¬trước khi có HS khu vực = (20%*450.000+26%*B+B)
NC¬¬¬¬khi có HS khu vực = (20%*450.000+26%*B+B+0,2*450.000)
Tỷ lệ bù hệ số khu vực: f = (20*450.00+126B+20*450.000)/(20*450.000+126B)
Khi B=(697.00 ÷ 1.890.000) thì f = (1,036 ÷ 1,093) trung bình f = 1,0613

HS lương Luơng tối thiểu Mức lương cơ bản f
1,55 450000 697500 1,092893637
1,83 450000 823500 1,07981483
2,16 450000 972000 1,068455641
2,55 450000 1147500 1,058599473
3,01 450000 1354500 1,050092671
3,56 450000 1602000 1,042683968
4,2 450000 1890000 1,036416606
Cộng 7,428956825
f trung bình 1,061279546

binh191983
12-02-2009, 12:10 AM
Bạn ơi cho mình hỏi là 1 công = mấy tiếng làm hả bạn. 1 ca máy = bao nhiêu giờ làm?
Mình hỏi như thế là để tính định mức trong các công việc TT (ko có trong ĐM nhà nước).
Theo mình hiểu là thế này
ví dụ 1m3 đất ô tô thực hiện đổ trong 3,5 giờ nghĩa là định mức thực hiện cho 1m3 là 3,5/7=0,5 ca (do 1 ca mình hiểu là = 7h)?
1m3 đào bằng thủ công mất 0,5h tương đương bằng 0,5/8 = ... công như thế nghĩa là tính được định mức nhân công cho công việc đào 1m3 đất nhỉ?
Thời gian 3,5 và 0,5 giờ mình xác định trên thực tế tại công trường.
Liệu mình nghĩ thế đúng hay là sai nhỉ. Mong các bạn giúp đỡ.

spiner
12-02-2009, 10:08 AM
Bạn nên hiểu là ngày công quy định thuộc vào công việc và cách bố trí lao động của người sử dụng lao động.
Theo XHCN từ năm 1980 thì nếu bình thường người lao động làm việc 8h mỗi ngày khi làm bình thường hoặc lv 3 ca, 6h mỗi ngày nếu là lv 4 kíp (có cả thời gian nghỉ giữa ca).
Ca máy thường lv 7h + 1h để kiểm tra, bảo dưỡng.
Riêng các doanh nghiệp Cp, tư nhân thì thời gian lao động được tính bằng hiện vật (chả có định mức nào đâu - ở công trường là vậy đấy)
Nếu bạn muốn làm định mức hoặc lập định mức cho DN thì nên quan tâm đến sức khỏe của người lao động nhé. Họ cũng là người mà!

binh191983
12-02-2009, 11:25 PM
Cám ơn bạn Spiner, mình đã hiểu phần nào câu trả lời của bạn. Không thể quy định và cũng ko có định mức cho cách tính công như mìnhh hiểu. Tuy nhiên bạn nói như thế mình thấy đúng trong trường hợp lập định mức cho nội bộ DN, còn định mức lập phục vụ làm dự toán thanh quyết toán thì việc bố trí lao động của người sử dụng chắc chắn còn phụ thuộc vào sự đồng ý của Chủ đầu tư nữa.
Vì mình đang xây dựng định mức (nói là xây dựng cho oai chứ mình căn cứ vào định mức các công việc tương tự để tính cho các công tác TT thôi) phục vụ lập dự toán thanh quyết toán thì việc giải trình phải có cơ sở hay căn cứ lập. Nếu chỉ nói là công tác TT và thỏa thuận thì ko được rồi.
Ví dụ: mình lấy 1 công việc trong định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu thừa bằng nhân công: NC: 0,83 công. Mình biết rằng công việc này dùng cho vận chuyển đường bằng
tuy nhiên đường mình cần lập là đồi dốc thì ngoài việc dùng hệ số khó khăn,mình muốn tăng số công thực hiện lên bằng cách tính tổng thời gian làm việc (phương pháp đo) rồi chia cho 8 để ra số công, mình sẽ ghi mã này là VDĐM -> bạn xem mình làm thế đúng hay sai.

nguoitretuoi
20-02-2009, 09:43 AM
"mình lấy 1 công việc trong định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu thừa bằng nhân công: NC: 0,83 công. Mình biết rằng công việc này dùng cho vận chuyển đường bằng
tuy nhiên đường mình cần lập là đồi dốc thì ngoài việc dùng hệ số khó khăn,mình muốn tăng số công thực hiện lên bằng cách tính tổng thời gian làm việc (phương pháp đo) rồi chia cho 8 để ra số công, mình sẽ ghi mã này là VDĐM -> bạn xem mình làm thế đúng hay sai."
Mình nghĩ cách của bạn là vận dụng định mức cũ để lập định mức mới. Nó na ná như là lập định mức có tham khảo so sánh giá trị với định mức cũ. Nếu bạn đã bỏ công bấm giờ và thuê thẩm định kết quả thì là xây dựng định mức mới còn gì!

phuonglinh
14-05-2009, 05:49 AM
Anh ơi vậy giá bù nhiên liệu tại thời điếm tháng 01/2009 của mình sẽ là bao nhiêu?

nguoitretuoi
03-06-2009, 11:08 AM
Bù giá nhiên liệu thì mình thường tính như sau:
1- chạy tổng hợp vật tư xác đinh ca máy
2- Lấy báo giá ca máy xác đinh khối lượng nhiên liệu sử dụng. kiểm tra đơn giá nhân công.
3- Bù giá theo thông tư 03/2008/TT-BXD (tạm tính - vì BXD ko nói rõ giá gốc tính bù). Bù giá cả nhiên liệu lẫn nhân công.
4-Tiến hành bù thêm phần chênh lệch giưa thông tư 03/2009 và thời điểm tính (chỉ tính bù phần nhiên liệu)
5- Căn cứ tính có thể lấy theo các công bố giá của Tổng công ty petrolimex